โครงการและอื่นๆ

ลำดับผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจขอบเขตงาน
1โรงเรียนเอกวรรณพาณิชยการ อำนาจเจริญโรงเรียนพาณิชย์เอกชนให้คำปรึกษาแนะนำด้าน 5 ส. และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสำหรับการลงทุนเพิ่ม
2โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (ระยะที่ 4)โครงการในพระอุปภัมภ์ฯวิทยากร/ที่ปรึกษาในการนำยุทธศาสตร์เครือข่ายภาคกลางสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมการประเมินช่องว่างและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่เขตนำร่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
3งานยาเสพติด สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรสัมมนาแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคู่มือ/ Guideline กระบวนการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรงานยาเสพติดของหน่วยงาน (Management)
4ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมสถาบันการศึกษาเอกชนวิทยากรสัมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM/HRD) หลักสูตร Mini HRM
5มูลนิธิชัยพัฒนา (โครงการอุทยานการอาชีพ ชัยพัฒนา)โครงการในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยากรในการพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม ในหัวข้อจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
6โครงการเครือข่ายสุขภาพ มารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลศิริราชโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยากร/ที่ปรึกษา และกรรมการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2556
7โรงเรียนวัดบางปะกอกสถาบันการศึกษาในสังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครที่ปรึกษา และวิทยากรโครงการ “มหัศจรรย์..วัยใส : หัวใจกตัญญู – รู้รักษาวินัย” (Amazing Kid Project : Growing Young Hearts with Gratitude and Discipline) ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ด้วยหลักการและแนวทางของทักษะชีวิต (Life Coaching) ในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม (Group Coaching) เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองอย่างยั่งยืน และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย “พลังมหัศจรรย์” ในตัวเอง
8วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์สถาบันการศึกษาวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตหัวข้อ “เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต พิชิตความฝันสร้างสรรค์ความสุข”
9โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดชลบุรีสถาบันการศึกษาวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ “เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต พิชิตความฝันสร้างสรรค์ความสุข”
10โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไทโรงเรียนวิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวน วิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award – TQA
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สถาบันการศึกษาวิทยากรที่ปรึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์ระยะ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย
12มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกสถาบันการศึกษาวิทยากรที่ปรึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและติดตามความเสี่ยงระดับองค์กร
13บริษัทในเครือโรจนาสองค์กรเอกชนวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ Moving Together ครั้งที่ 14 for Line Manager, Theme : ผนึกพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
14โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯโครงการในพระอุปถัมภ์ วิทยากร/ที่ปรึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัว เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในสถานประกอบการ
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยวิทยากรนำการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย/สำนักงานอธิการบดี/คณะมนุษยศาสตร์
16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยวิทยากรนำการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยวิทยากรนำการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย
18สถาบันศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยวิทยากรนำการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของสถาบันศิลปวัฒนธรรม
19สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติองค์กรอิสระในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยากร Public Training หัวข้อเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
20สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติองค์กรอิสระในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยากร Public Training หัวข้อการบริหารโครงการมืออาชีพ
21ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการเตรียมความพร้อมในการนำ Balanced Scorecard & KPIs ไปใช้กับหน่วยงานนำร่องและการขยายผลการทั่วทั้งองค์กร
22โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โครงการในพระอุปถัมภ์ฯ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธ์ศาตร์และแผนปฏิบัติงาน
23โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (ระยะที่ 1/2/3) โครงการในพระอุปถัมภ์ฯ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการนำยุทธศาสตร์เครือข่ายกลางสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมการประเมินช่องว่างและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่เขตนำร่องภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง) ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น มหาสารคม หนองคาย อุดรธานี สุรินทร์) ใต้ (สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
24มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
25มหาวิทยาลัศรีปทุม มหาวิทยาลัย วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 7 กลุ่มภารกิจ รวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน
26วัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีเอกชน วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวน วิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA
27สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2552-2555 และแผนปฏิบัติการ 2552
28โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านผลิตภาพของอุตสาหกรรมไทย ระยะที่ 2 (PICS#2) กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยากร/ที่ปรึกษาหลัก 7 โปรแกรม 21 หลักสูตร รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและบรรยายหัวข้อการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ The Balanced Scorecard, Key Performance Indicator


โครงการด้านภูมิปัญญาจีน (Feng Shui Consultant)

ลำดับผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจขอบเขตงาน
1โชคดี สเต๊ก สาขาลาดปลาเค้าร้านอาหารให้คำปรึกษาในการจัดฮวงจุ้ย ดวงจีนและฤกษ์ยามจีนให้สอดคล้องกับหลักพื้นที่ สถาปัตยกรรม/อาคาร
2โชคดี สเต๊ก สาขานครราชสีมาร้านอาหารร่วมกับซินแสสุนันท์ เครือยาให้คำปรึกษาในการจัดฮวงจุ้ย ดวงจีนและฤกษ์ยามจีนให้สอดคล้องกับหลักพื้นที่ สถาปัตยกรรม/อาคาร
3คอนโดมิเนี่ยม คุณอดิทัศน์ โพธิพันธ์ทองที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนี่ยมให้คำปรึกษาในการปรับฮวงจุ้ย ดวงจีนและฤกษ์ยามจีนให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมภายในของอาคาร
4RR Logistics Co., Ltdบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้คำปรึกษาในการปรับฮวงจุ้ย ดวงจีนและฤกษ์ยามจีนให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมภายในของอาคาร
5Extend IT Resource Co., Ltdบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คำปรึกษาในการจัดฮวงจุ้ย และดวงจีนให้สอดคล้องกับหลักพื้นที่