การศึกษาวิจัย

1. ประสบการณ์และผลงานในด้านการพัฒนาธุรกิจ / การพัฒนาโครงการปี
1ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค โครงการจัดทำแผนผังแม่บทเพื่อพัฒนาและออกแบบก่อสร้างโครงการพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตราด (ต่อเนื่อง 2546) เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง2546
2ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการวางและจัดทำแผนผังเฉพาะชุมชนชายแดนอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง2546
3ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) และท่าอากาศยานอู่ตะเภา เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง2546
4ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค - ข้อเสนอด้านราคาและที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แห่งเอเซีย (Asian Auto Mall) เสนอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2546
5ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค - ด้านราคาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เกาะกงภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับกัมพูชา เสนอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2546
6ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค - ด้านราคาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี เสนอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2546
7ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค - ด้านราคาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ, เสนอการทางพิเศษแห่งประเทศไทย2546
8ผู้จัดการโครงการจัดทำข้อเสนอ โครงการออกแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สำนักงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2542
9ผู้จัดการโครงการจัดทำข้อเสนอ โครงการวางผังบริเวณและออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามผลการศึกษาในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เสนอต่อกรมป่าไม้2541
10ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการจัดทำข้อเสนอ โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้นศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2540
11ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการจัดทำข้อเสนอ โครงการจัดทำแผนและผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบ ด้วย เขตจอมทอง เขตหนองแขม เขตดินแดง เขตลาดพร้าว และเขตดอนเมือง เสนอต่อกองวางผังพัฒนา เมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร2540
12ผู้จัดการโครงการในการจัดทำข้อเสนอสมรรถนะในการวางแผนแม่บทและการพัฒนาโครงการด้านการท่องเที่ยว เสนอต่อฝ่าย วางแผนและพัฒนา ฝ่ายวางแผนโครงการ ฝ่ายประสานแผนการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2540
13ผู้จัดการโครงการในการจัดทำข้อเสนอสมรรถนะในการวางแผนการจัดการและวางผังบริเวณอุทยานแห่งชาติ เสนอต่อสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล ฯลฯ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์2540
2. ประสบการณ์และผลงานในด้านการวางแผนภาค การวางผังเมือง - พื้นที่เฉพาะและการออกแบบและการศึกษาความเป็นไปได้ – การพัฒนาและบริหารโครงการปี
1โครงการจัดทำผังเมืองเฉพาะศูนย์พาณิชยกรรมชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร2550
2โครงการจัดทำผังเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก (คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ) ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร2548
3ผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท นิคมอุตสาหกรรม เอเชี่ยน ออร์โต้มอลล์ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2547
4ผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2547
5หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการโครงการวางผังพื้นที่เฉพาะแม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2547
6ผู้เชี่ยวชาญโครงการวางผังพื้นที่เฉพาะหมู่เกาะช้างและพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดตราดแม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2547
7ผู้เชี่ยวชาญโครงการวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2547
8ผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเส้นทางรถไฟสายศรีราชา - ระยอง เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทย (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2542
9ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมฝั่งตะวันออก - ตะวันตก จากประเทศลาว - เวียตนาม - ไทย เสนอกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งโพ้นทะเล (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2541
10ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประสานงานโครงการศึกษาและประเมินผลความร่วมมือทางเทคนิคสำหรับการวางผังเมืองและการจราจรในเมืองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอกรมวิเทศสหการและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2541
11หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัตการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก: เพชรบุรี เสนอกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2541
12หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัตการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก: ราชบุรี เสนอกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2541
13ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางผังแม่บทและพัฒนาโครงการ ดำเนินการวางผังแม่บทโครงการ KPC Juir Domoy Residential Neighbourhood ที่ประเทศอินโดนีเซีย2540
14ผู้จัดการโครงการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น ศูนย์ประชุมบริเวณบ้านพัก รับรองสำนักนายกรัฐมนตรี เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักนายก รัฐมนตรี (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2540
15รองผู้จัดการโครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัตการตามผัง แม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคกลาง: สระบุรี เสนอกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2540
16ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางผังแม่บทและพัฒนาโครงการ ดำเนินการวางผังแม่บทโครงการเมืองมหาวิทยาลัย ชะอำ แคมปัส ซิตี้ (ระยะที่ 2) ที่อำเภอชะอำ ประจวบคีรีขันธ์2539
17ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางผังแม่บทและพัฒนาโครงการ ดำเนินการวางผังแม่บทโครงการ KPC Bengalon Township ที่ประเทศอินโดนีเซีย2539
18ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางผังแม่บท โครงการทางด่วนพิเศษ เส้นทาง เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง เสนอต่อกรมทาง หลวง (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2539
3. ประสบการณ์และผลงานในด้านการศึกษาวิจัย
1นักวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2นักวิจัย โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
3นักวิจัย โครงการรูปแบบดัชนีชี้วัดที่สามารถเชื่อมโยงผลผลิตและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ของสำนักงบประมาณ
4ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการจัดทำผังเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก (คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบังประเวศ) ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
5ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการจัดทำผังเมืองเฉพาะศูนย์พาณิชยกรรมชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
6ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการจัดทำแผนผังแม่บทเพื่อพัฒนาและออกแบบก่อสร้างโครงการพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตราด (ต่อเนื่อง 2546) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
7ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เกาะกงภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับกัมพูชา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
8ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
10ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการวางและจัดทำแผนผังเฉพาะชุมชนชายแดนแม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
11ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการจัดทำแผนผังแม่บทเพื่อพัฒนาและออกแบบก่อสร้างโครงการพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตราด (ต่อเนื่อง 2546) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
12นักวางแผนภาคและนักผังเมืองอาวุโส โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเส้นทางรถไฟสายศรีราชา - ระยอง (ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านสุนทรียภาพ) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
13ผู้เชี่ยวชาญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว โครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานและทรัพยากรนันทนาการในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช (ด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ ของกรมป่าไม้
14นักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โครงการวางผังบริเวณและออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้างและสื่อความหมาย ตามผลการศึกษาในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกรมป่าไม้
15ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ โครงการแผนแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร – ตาก (ด้านการท่องเที่ยว) ของกรมป่าไม้
16ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ โครงการแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (ด้านการท่องเที่ยว) ของกรมป่าไม้
17นักวิเคราะห์โครงการ โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน การบริหาร และการจัดการ โครงการสำนักงานการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขาใหญ่ (ด้านการเงิน) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ด้านประชากรและการใช้ที่ดิน) ของเทศบาลเมืองภูเก็ต
19รองผู้จัดการโครงการ โครงการผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : เพชรบุรี ของสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม
20รองผู้จัดการโครงการ โครงการผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : ราชบุรี ของสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม
21ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว โครงการแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาชะเมา - เขาวง จังหวัดระยอง และจันทบุรี (ด้านการท่องเที่ยว) ของกรมป่าไม้
22นักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โครงการแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาคิชณกูฎ จังหวัดจันทบุรี (ด้านการท่องเที่ยว) ของกรมป่าไม้
23นักวางแผนภาคและนักผังเมือง โครงการออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามผังบริเวณที่ออกแบบไว้ 6 บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ของ JICA
24ผู้ช่วยนักวางแผนสิ่งแวดล้อม โครงการการศึกษาและประเมินผลด้านความร่วมมือทางเทคนิคสำหรับการวางผังเมืองและการจราจรในเมืองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น ของ JICA
25ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ที่ดิน โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมฝั่งตะวันออก - ตะวันตก จากประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - เวียดนาม - ประเทศไทย (สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม) ของสุขาภิบาลสูงเนิน
26นักวางแผนภาคและนักผังเมืองอาวุโส โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 2 (ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านสุนทรียภาพ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
27ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ที่ดิน โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ และการออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมและกำจัดน้ำเสีย ของสุขาภิบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ประชากร) ของสุขาภิบาลด่านขุนทด
28นักผังเมือง โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมและกำจัดน้ำเสียของสุขาภิบาลด่านขุมทด จังหวัดนครราชสีมา (สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ประชากร) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
29รองผู้จัดการโครงการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และการออกแบบเบื้องต้น ศูนย์ประชุมบริเวณบ้านพักรับรองสำนักนายกรัฐมนตรี เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี (ด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) ของสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
30ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ที่ดิน โครงการผังแม่บทการใช้ที่ดิน และสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคกลาง : สระบุรีของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
31นักวางแผนภาคและนักผังเมืองอาวุโส โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
32นักวางแผนภาคและนักผังเมืองอาวุโส โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ ของเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ของเทศบาลเมืองหนองคาย
33นักวางผัง โครงการการวางผังโครงการเมืองสมบูรณ์แบบและเมืองแห่งอนาคต “สาริน ซิตี้” ถนนธนบุรี - ปากท่อ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท สารริน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
34นักวางผัง โครงการการวางผังบริเวณของโครงการและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (บริเวณบ้านตัวอย่าง) โครงการภูดาว คันทรี คลับ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบริษัท มายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
35นักวางผัง โครงการการวางผังและออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัทถนนวงแหวนรอบนอก รัตนธิเบศร์ กทม ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
36นักวางผังและนักออกแบบภูมิทัศน์ โครงการการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสถานตากอากาศโครงการแก่งกระจาน คันทรีคลับ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ของกลุ่มบริษัท โอฬาร กรุ๊ป