1. ประสบการณ์และผลงานในด้านการพัฒนาธุรกิจ / การพัฒนาโครงการปี
1ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค โครงการจัดทำแผนผังแม่บทเพื่อพัฒนาและออกแบบก่อสร้างโครงการพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตราด (ต่อเนื่อง 2546) เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง2546
2ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการวางและจัดทำแผนผังเฉพาะชุมชนชายแดนอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง2546
3ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) และท่าอากาศยานอู่ตะเภา เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง2546
4ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค - ข้อเสนอด้านราคาและที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แห่งเอเซีย (Asian Auto Mall) เสนอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2546
5ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค - ด้านราคาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เกาะกงภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับกัมพูชา เสนอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2546
6ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค - ด้านราคาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี เสนอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2546
7ผู้ร่วมจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค - ด้านราคาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ, เสนอการทางพิเศษแห่งประเทศไทย2546
8ผู้จัดการโครงการจัดทำข้อเสนอ โครงการออกแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สำนักงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2542
9ผู้จัดการโครงการจัดทำข้อเสนอ โครงการวางผังบริเวณและออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามผลการศึกษาในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เสนอต่อกรมป่าไม้2541
10ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการจัดทำข้อเสนอ โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้นศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2540
11ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการจัดทำข้อเสนอ โครงการจัดทำแผนและผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบ ด้วย เขตจอมทอง เขตหนองแขม เขตดินแดง เขตลาดพร้าว และเขตดอนเมือง เสนอต่อกองวางผังพัฒนา เมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร2540
12ผู้จัดการโครงการในการจัดทำข้อเสนอสมรรถนะในการวางแผนแม่บทและการพัฒนาโครงการด้านการท่องเที่ยว เสนอต่อฝ่าย วางแผนและพัฒนา ฝ่ายวางแผนโครงการ ฝ่ายประสานแผนการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2540
13ผู้จัดการโครงการในการจัดทำข้อเสนอสมรรถนะในการวางแผนการจัดการและวางผังบริเวณอุทยานแห่งชาติ เสนอต่อสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล ฯลฯ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์2540