2. ประสบการณ์และผลงานในด้านการวางแผนภาค การวางผังเมือง - พื้นที่เฉพาะและการออกแบบและการศึกษาความเป็นไปได้ – การพัฒนาและบริหารโครงการปี
1โครงการจัดทำผังเมืองเฉพาะศูนย์พาณิชยกรรมชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร2550
2โครงการจัดทำผังเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก (คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ) ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร2548
3ผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท นิคมอุตสาหกรรม เอเชี่ยน ออร์โต้มอลล์ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2547
4ผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2547
5หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการโครงการวางผังพื้นที่เฉพาะแม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2547
6ผู้เชี่ยวชาญโครงการวางผังพื้นที่เฉพาะหมู่เกาะช้างและพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดตราดแม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2547
7ผู้เชี่ยวชาญโครงการวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2547
8ผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเส้นทางรถไฟสายศรีราชา - ระยอง เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทย (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2542
9ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมฝั่งตะวันออก - ตะวันตก จากประเทศลาว - เวียตนาม - ไทย เสนอกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งโพ้นทะเล (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2541
10ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประสานงานโครงการศึกษาและประเมินผลความร่วมมือทางเทคนิคสำหรับการวางผังเมืองและการจราจรในเมืองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอกรมวิเทศสหการและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2541
11หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัตการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก: เพชรบุรี เสนอกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2541
12หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัตการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก: ราชบุรี เสนอกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2541
13ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางผังแม่บทและพัฒนาโครงการ ดำเนินการวางผังแม่บทโครงการ KPC Juir Domoy Residential Neighbourhood ที่ประเทศอินโดนีเซีย2540
14ผู้จัดการโครงการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น ศูนย์ประชุมบริเวณบ้านพัก รับรองสำนักนายกรัฐมนตรี เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักนายก รัฐมนตรี (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2540
15รองผู้จัดการโครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัตการตามผัง แม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคกลาง: สระบุรี เสนอกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2540
16ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางผังแม่บทและพัฒนาโครงการ ดำเนินการวางผังแม่บทโครงการเมืองมหาวิทยาลัย ชะอำ แคมปัส ซิตี้ (ระยะที่ 2) ที่อำเภอชะอำ ประจวบคีรีขันธ์2539
17ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางผังแม่บทและพัฒนาโครงการ ดำเนินการวางผังแม่บทโครงการ KPC Bengalon Township ที่ประเทศอินโดนีเซีย2539
18ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางผังแม่บท โครงการทางด่วนพิเศษ เส้นทาง เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง เสนอต่อกรมทาง หลวง (ได้รับการเผยแพร่โดยส่วนราชการ)2539