3. ประสบการณ์และผลงานในด้านการศึกษาวิจัย
1นักวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2นักวิจัย โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
3นักวิจัย โครงการรูปแบบดัชนีชี้วัดที่สามารถเชื่อมโยงผลผลิตและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ของสำนักงบประมาณ
4ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการจัดทำผังเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก (คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบังประเวศ) ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
5ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการจัดทำผังเมืองเฉพาะศูนย์พาณิชยกรรมชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
6ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการจัดทำแผนผังแม่บทเพื่อพัฒนาและออกแบบก่อสร้างโครงการพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตราด (ต่อเนื่อง 2546) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
7ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เกาะกงภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับกัมพูชา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
8ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
10ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการวางและจัดทำแผนผังเฉพาะชุมชนชายแดนแม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
11ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โครงการจัดทำแผนผังแม่บทเพื่อพัฒนาและออกแบบก่อสร้างโครงการพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตราด (ต่อเนื่อง 2546) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
12นักวางแผนภาคและนักผังเมืองอาวุโส โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเส้นทางรถไฟสายศรีราชา - ระยอง (ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านสุนทรียภาพ) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
13ผู้เชี่ยวชาญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว โครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานและทรัพยากรนันทนาการในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช (ด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ ของกรมป่าไม้
14นักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โครงการวางผังบริเวณและออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้างและสื่อความหมาย ตามผลการศึกษาในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกรมป่าไม้
15ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ โครงการแผนแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร – ตาก (ด้านการท่องเที่ยว) ของกรมป่าไม้
16ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ โครงการแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (ด้านการท่องเที่ยว) ของกรมป่าไม้
17นักวิเคราะห์โครงการ โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน การบริหาร และการจัดการ โครงการสำนักงานการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขาใหญ่ (ด้านการเงิน) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ด้านประชากรและการใช้ที่ดิน) ของเทศบาลเมืองภูเก็ต
19รองผู้จัดการโครงการ โครงการผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : เพชรบุรี ของสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม
20รองผู้จัดการโครงการ โครงการผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : ราชบุรี ของสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม
21ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว โครงการแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาชะเมา - เขาวง จังหวัดระยอง และจันทบุรี (ด้านการท่องเที่ยว) ของกรมป่าไม้
22นักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โครงการแผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาคิชณกูฎ จังหวัดจันทบุรี (ด้านการท่องเที่ยว) ของกรมป่าไม้
23นักวางแผนภาคและนักผังเมือง โครงการออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามผังบริเวณที่ออกแบบไว้ 6 บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ของ JICA
24ผู้ช่วยนักวางแผนสิ่งแวดล้อม โครงการการศึกษาและประเมินผลด้านความร่วมมือทางเทคนิคสำหรับการวางผังเมืองและการจราจรในเมืองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น ของ JICA
25ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ที่ดิน โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมฝั่งตะวันออก - ตะวันตก จากประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - เวียดนาม - ประเทศไทย (สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม) ของสุขาภิบาลสูงเนิน
26นักวางแผนภาคและนักผังเมืองอาวุโส โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 2 (ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านสุนทรียภาพ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
27ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ที่ดิน โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ และการออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมและกำจัดน้ำเสีย ของสุขาภิบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ประชากร) ของสุขาภิบาลด่านขุนทด
28นักผังเมือง โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมและกำจัดน้ำเสียของสุขาภิบาลด่านขุมทด จังหวัดนครราชสีมา (สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ประชากร) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
29รองผู้จัดการโครงการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และการออกแบบเบื้องต้น ศูนย์ประชุมบริเวณบ้านพักรับรองสำนักนายกรัฐมนตรี เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี (ด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) ของสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
30ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ที่ดิน โครงการผังแม่บทการใช้ที่ดิน และสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคกลาง : สระบุรีของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
31นักวางแผนภาคและนักผังเมืองอาวุโส โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
32นักวางแผนภาคและนักผังเมืองอาวุโส โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ ของเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ของเทศบาลเมืองหนองคาย
33นักวางผัง โครงการการวางผังโครงการเมืองสมบูรณ์แบบและเมืองแห่งอนาคต “สาริน ซิตี้” ถนนธนบุรี - ปากท่อ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท สารริน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
34นักวางผัง โครงการการวางผังบริเวณของโครงการและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (บริเวณบ้านตัวอย่าง) โครงการภูดาว คันทรี คลับ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบริษัท มายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
35นักวางผัง โครงการการวางผังและออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัทถนนวงแหวนรอบนอก รัตนธิเบศร์ กทม ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
36นักวางผังและนักออกแบบภูมิทัศน์ โครงการการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสถานตากอากาศโครงการแก่งกระจาน คันทรีคลับ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ของกลุ่มบริษัท โอฬาร กรุ๊ป