ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

 
ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
Consulting, Training and Coaching
+668-4995-9451
43 ถ.เทพสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการจากผม และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ
จุดเด่น

ผมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานวิทยากร ที่ปรึกษา การโค้ชงานที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหาร การจัดการ และการวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยองค์กร, การประกันคุณภาพ , การวางแผนในการจัดทำรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , การวางแผนกลยุทธ์ , การจัดทำ KPIs , การเพิ่มผลผลิต (Productivity) , มีประสบการณ์ทั้งในการตรวจประเมิน จัดทำ และการนำระบบลงสู่การปฏิบัติ และการทวนสอบ ทบทวน ปรับปรุงระบบงาน การโค้ชงาน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรขององค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่องค์กรระดับของผู้ประกอบการ องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ถึงองค์กรขนาดใหญ่อย่างเต็มระบบจวบจนปัจจุบันมากกว่า 100 แห่ง

การฝึกอบรม

ผมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม ให้กับองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ที่หลากหลาย และมีตัวอย่างกรณีศึกษาในชีวิตประจำวัน ที่แปลงจากเนื้อหาที่ยากให้เข้าใจง่าย ในการฝึกอบรม ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน เข้าใจตรงกัน และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในงานและในชีวิตส่วนตัว ผมมีการออกแบบการทำ Workshop ในการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับบริบท และการบริหารจัดการในองค์กรของลูกค้า ทำให้ได้ผลลัพธ์จาก Workshop คือ ตัวอย่างรายละเอียด หรือข้อมูล ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ ผมมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ และออกแบบหลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย รวมทั้งติดตามผลหลังการฝึกอบรม ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร

การโค้ช

ผมเป็นคนไทยคนแรกที่ผ่านการ Certified – เข้าร่วมกระบวนการด้านการโค้ชตามแนวทางการโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Life Coaching, Brain-Base Coaching) การพัฒนาศักยภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกระบวนการโค้ชในระดับสากลของ Dr.Marshall Goldsmith (Marshall Goldsmith Stakeholder Center Coaching : MGSCC) และ Neuro – Linguistic Programming Coaching (NLP Coaching) รวมทั้งการโค้ชเพื่อสร้างความสำเร็จในระดับบุคคล (‘The Success Principle TM’ Personal Coaching Program) ของ Jack Canfield โค้ชด้านความสำเร็จอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา (America’s #1 Success Coach) ผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองในระดับสากล American Board of Neuro – Linguistic Programing (ABNLP) และ American Board of Hypnosis (ABH)ผมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทักษะในการโค้ช (Coaching) ในการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนากระบวนการคิด ความตระหนัก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล และกลุ่ม ซึ่งเป็นรากฐานในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรที่ยั่งยืน

การให้คำปรึกษาแนะนำ

ผมมีประสบการณ์ในโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้กับองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ที่หลากหลาย ทั้งในส่วน การวางแผน การนำไปปฏิบัติ และ การทบทวน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำผลจากการให้คำปรึกษาแนะนำ ไปปฏิบัติ วัดผล รายงานผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป ผมมีการออกแบบการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สอดคล้องกับบริบท และการบริหารจัดการในองค์กรของลูกค้า รวมทั้งติดตามผลหลังการให้คำปรึกษาแนะนำ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำแผนงาน ดัชนีชี้วัด ข้อมูลรายละเอียด และอื่นๆ ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และสามารถกำหนดแนวทางพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอด สิ่งที่ได้ทำแล้ว ต่อไปได้ ผมมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ในส่วนของการปรับปรุง (Improvement) ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถปรับปรุงผลการทำงานอย่างชัดเจน วัดผลได้ (ขึ้นอยู่กับความต้องการ และข้อตกลงร่วมกันของลูกค้าและที่ปรึกษา)

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง   ขอบเขตความรับผิดชอบของการทำงานด้านวิทยากร/ที่ปรึกษาและด้านอื่นๆ (ในอดีต – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เหรียญเงิน) เกรดเฉลี่ย 3.49 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้), 2534
 • ปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและการวางผังเมือง เกรดเฉลี่ย 3.33 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
 • ปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เกรดเฉลี่ย 3.80 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administrative – DBA.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555
ประวัติการศึกษาเพิ่มเติม (ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ทวิปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
 • รายวิชาหลักการจัดการ การเมืองการปกครองไทย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • รายวิชาการวางแผน และนโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น), 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
 • รายวิชาพื้นฐานระบบการศึกษา ทักษะกระบวนการคิดเพื่อการบริหารการศึกษา ทฤษฎีองค์การและหลักการบริหารแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น) การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
 • รายวิชาหลักการจัดการ นวัตกรรมทางการตลาด ปรัชญาการจัดการ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) การจัดการทางการเงิน ปรัชญา จริยธรรมทางธุรกิจ สัมมนาทางสถิติ
ประวัติการศึกษาเพิ่มเติม (ระดับประกาศนียบัตร)
 • Mini MBA (ระดับประกาศนียบัตร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2541 (ระยะเวลาศึกษารวม 1,080 ชั่วโมง คลอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร การบริหารทั่วไป การพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การวิจัยธุรกิจ การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร การบริหาร กลยุทธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
 • ผู้ชำนาญการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TOTAL QUALITY MANAGEMENT; TQM) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย –ญี่ปุ่น), 2542
 • ประกาศนียบัตรการวิเคราะห์โครงการสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟพีเอ็ม แอ๊คฟิน คอนซัลแท้นท์ จำกัด, 2543 (ระยะเวลาศึกษารวม 60 ชั่วโมง คลอบคลุมด้านความรู้พื้นฐานทางบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การปรับโครงสร้างหนี้ทางธุรกิจ)
 • การวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย –ญี่ปุ่น), 2544 (ระยะเวลาศึกษารวม 1,044 ชั่วโมง คลอบคลุมด้านการจัดการด้านบัญชีและการเงิน การจัดการด้านการผลิต การจขัดการด้านการตลาด การจัดการด้านแรงงาน การจัดการด้านธุรการ การจัดการด้านการบริหาร)
 • ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก (APEC-IBIZ) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546 (ระยะเวลาศึกษารวม 215 ชั่วโมง คลอบคลุมด้าน Code of Ethic / Professional Conduct, Counseling and Interpersonal Skill, Problem Solving and Decision Making, Client Assessment Skill, Business Planning, Marketing Management, Financial Analysis, Human Resource Management, Government Regulation and Legal Requirements, E-Commerce, Production Management)
 • Professional Development Certificate of the Advanced Training Course in English Speech & Academic Writing (Singapore Teacher’s Union in co-operative with EDUCARE) – August 2007
 • Outcome Mapping ศูนย์วิจัยและพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดา (IDRC) ร่วมกัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Training and Certification Program for APEC-IBIZ Small Business Counselors
 • (ID No.461042)
 • ผู้ชำนาญการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management; TQM) สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ; สสท.
 • นักวินิจฉัยให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ (รหัสประจำตัว 44 – P2 – R1 – MP – 093) สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ) ; สสท.
 • มินิ เอ็ม บี เอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การวิเคราะห์โครงการ และการวางแผน – การปรับโครงสร้างทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจ
 • ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟพีเอ็ม แอ๊คฟิน คอนซัลแท้นท์ จำกัด
 • Certificate of the Principle of Life Coaching Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach TM, 2556
 • Certificate of the Life Coaching Practitioner Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach TM, 2556
 • Certificate for Participant in the Success Principle 1 Year Coaching Program of Jack Canfield (‘The Success Principle TM’ Personal Coaching Program)
 • Jack Canfield, 2013 Certificate of the Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith
 • Dr.Marshall Goldsmith, 2014 Certificate of Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP)
 • The Center of Research and Training Subconscious Power, 2556 Certificate of Professional Hypnotherapist
 • The Center of Research and Training Subconscious Power, 2556 Certificate of NLP for Transformational Coaches & Trainers
 • Proactive Forum, 2557 Certificate of NLP Practitioner’s
 • Mind Transformation, 2558 Certificate of NLP Coach with Ltc.Anant Chinnabootr Ltc.Anant Chinnabootr
 • Powerful Life Academy, 2558
การฝึกอบรมเพิ่มเติม
 • การวิเคราะห์และประเมินผลสถานประกอบการระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2546 ภายใต้โครงการอบรมนักวินิจฉัยสถานประกอบการสำหรับโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมการเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • การวางแผนและการบริหารโครงการ ส่วนฝึกอบรม กลุ่มบริษัท ซินแคลร์ ไนท์ เมอร์ซ ประเทศออสเตรเลีย
 • การจัดการความเสี่ยงและสัญญา ส่วนฝึกอบรม กลุ่มบริษัท ซินแคลร์ ไนท์ เมอร์ซ ประเทศออสเตรเลีย
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์การปรับโครงสร้างและการฟื้นฟูกิจการ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์การตลาดเฉพาะพื้นที่ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนที่ดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการในสภาวะแวดล้อมผันผวน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กฎหมายธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ,กันยายน 2547 จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • เปิดประตูสู่ภาคบริการอย่างเหนือชั้น (Service Quality) , โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • เสริมทักษะวิทยากร ,  สิงหาคม 2547 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • TQA-Performance Excellence Application Writing , โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Introduction to Thailand Quality Award (TQA)  , โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Thailand Quality Award (TQA) – Organizational Assessor,พฤษภาคม 2547 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Balanced Scorecard, มีนาคม 2547 โดย Asian Productivity Organization (APO) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • การจัดการลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุทานชั้นสูง (Advance Logistic & Supply Chain Management) โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • TQC Winner Conference : การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ มีนาคม 2548 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • TQC Winner Conference : การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้น ลูกค้าและตลาด การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากร บุคคล การจัดการกระบวนการ,   มิถุนายน 2549 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
 • Brand Strategy,พฤษภาคม 2550 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Practical Marketing Plan ,  มิถุนายน 2550 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ศึกษาดูงานด้านการออกแบบและการปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Design) ณ ประเทศเกาหลีใต้ ,พฤศจิกายน 2552 ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 • Organization Design ,มีนาคม 2553  By Asian Productivity Organization (APO ) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • การใช้โปรแกรม LISREL 8. 52: โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัย ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2554 โดย สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • การใช้โปรแกรมวิเคราะห์พหุระดับ (HLM) เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กรกฎาคม 2555 โดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Principle of Life Coaching, กุมภาพันธ์ 2556 โดย Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach TM
 • Life Coaching Practitioner , พฤษภาคม 2556 โดย Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach TM
 • ความสำเร็จสั่งได้ด้วยโปรแกรมจิตใต้สำนึก NLP,มิถุนายน 2556 โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท (สถาบันฝึกอบรมอัมรินทร์ (อัมรินทร์ เทรนนิ่ง))
 • พลังจิตใต้สำนึก   , กรกฎาคม 2556 โดย  ดร.บุญเลิศ สายสนิท (ศูนย์ฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
 • Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP) ,  พฤศจิกายน  2556 โดย  ดร.บุญเลิศ สายสนิท (ศูนย์ฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
 • NLP Ready to Take off:ผ่าตัดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความเป็นเลิศสูงสุด สิงหาคม 2556 โดย  ดร.วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ (สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคคลชั้นสูง Smart2Grow)
 • NLP for Transformational Coaches & Trainers by Proactive Forum ตุลาคม 2557
 • Participant in The Success Principle 1 Year Coaching Program,สิงหาคม 2556 By Jack Canfield (‘The Success Principle TM’ Personal Coaching Program)
 • Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith by Dr. Marshall Goldsmith,  พฤศจิกายน  2557
 • Appreciative Inquiry (AI) Coaching ,กุมภาพันธ์  2558
 • Certificate of NLP Practitioner’s ,มีนาคม  2558 Mind Transformation
 • Certificate of NLP Coach , ตุลาคม  2558 โดย  พันโท อานันท์ ชินบุตร (สถาบันชีวิตเปี่ยมพลัง Powerful Life Academy)
 • Certificate of International Association of Coaching Institutes (ICI)  ,มิถุนายน  2560 Coaching Practicum Mind Transformation

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง