อาจารย์/อาจารย์พิเศษ และวิทยากรรับเชิญ 

No.Description
1อาจารย์พิเศษ วิชา “Leadership and Corporate Responsibility” หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด (Stamford International University) กรุงเทพมหานคร
2อาจารย์พิเศษ วิชา “การวางแผนและบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) จ.ชลบุรี
3อาจารย์พิเศษ วิชา “ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ธุรกิจเฟรนไชส์ / องค์การและการจัดการ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / การจัดการคลังสินค้า / การจัดการเชิงกลยุทธ์ / กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีก” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
4อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “การบริหารโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Logistic & Supply Chain management” โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออก โดยความร่วมมือของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) จ.ชลบุรี และธนาคารกสิกรไทย
5อาจารย์พิเศษในหัวข้อ “การจัดการวางแผนและบริหารโครงการในงานพัฒนา โดยใช้ Logical Framework หรือ Log Frame” หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
6อาจารย์พิเศษ วิชา”การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” – หัวข้อ “การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ (HR Focus) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7อาจารย์พิเศษในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงในยุคของการเปลี่ยนแปลง” หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกริก
8วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management/Development)” หลักสูตร Mini HRM รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ (The Role of Management Consultant )” แก่คณาจารย์ทุกท่านและทุกภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10วิทยากรรับเชิญ ในโครงการสัมมนา "การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดและประเมินสมรรถนะในการประเมินผลกิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา" แก่ผู้บริหารกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11วิทยากรรับเชิญ ในโครงการสัมมนา "เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิผล" แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553 และ 2554
12วิทยากรรับเชิญ ในการฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ “การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล” แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “การวิจัยง่ายนิดเดียว” แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
14วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “สถิติสำหรับงานวิจัย” แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
15วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์” หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร DENSO [THAILAND] CO.,LTD. รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 4 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
16วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมชูปถัมภ์
17วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์การและการทำงานร่วมกัน” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
18วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำและการสร้างธุรกิจ” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “สัปปุริสธรรม 7 สำหรับผู้นำเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี