ผู้ทรงคุณวุฒิ/กิจกรรมทางสังคม

No.Description
1กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแผนธุรกิจ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ / การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก / วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้าคว้าอิสระ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกด้านการจัดการ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5ประธานคณะกรรมการ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
6กรรมการมูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย (Thailand Urban and Rural Development Foundation)
7กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
8กรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมาดาและทารก
9ผู้ปฏิบัติตนเป็นบุคคลต้นแบบ สาขา “นักพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรตัวอย่าง” รางวัลกินรีทอง ประจำปี พ.ศ.2560
10ผู้ก่อตั้ง (Founder) กิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ในนาม “สถาบันณวัตกรการจัดการ” ผู้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (Leadership Development for Supervisors)
11ผู้ก่อตั้ง (Founder) กิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ในนาม “Appreciative Inquiry (AI) Neuro – Linguistic Programming (NLP) Center of Excellence (COE)” หรือ “AI NLP COE” และเจ้าของเครื่องหมายบริการ (Services Mark : SM) หลักสูตร AI NLP Coaching Program, AI NLP Master Coach, NLP The Power in You, NLP Creating Your Future