วิทยากร/โค้ช/ที่ปรึกษา

No.Description
1นักวิจัยองค์กรทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Research)
2ที่ปรึกษาและนักวิจัยด้านพัฒนาการจัดการองค์กร (Management Development Consultant & Researcher)
3โค้ชด้านความสำเร็จ (Success Coach) ตามแนวทางการโค้ชงานเพื่อความสำเร็จ การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Life Coaching, Success Coaching)
4วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ และการพัฒนาการจัดการองค์กร (Business Management / Organization Development Consultant) ในการสัมมนาและให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หัวข้อดังต่อไปนี้ :
5การพัฒนาวิสัยทัศน์องค์กร (Vision Development)
6การจัดทำค่านิยมองค์กร (Core Value)
7การวิเคราะห์และวางแผนภาพอนาคตขององค์กร (Scenario Analysis and Planning)
8การวางแผน / การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning / Management)
9การพัฒนาและการบริหารโครงการสำหรับมืออาชีพ (Professional Project Management)
10การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistic and Supply Chain)
11การออกแบบองค์กร (Organization Design)
12การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard (Strategic Execution with BSC)
13การออกแบบกระบวนงาน (Value Chain) ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) และพิมพ์เขียวการบริการ (Service Blue Print)
14การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ (Key Performance Indicators ; KPIs) การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จจากงานประจำ (Key Result Area ; KRA) และการตั้งเป้าหมาย (Target) การวัด-ประเมินผลงาน
15การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับบุคคล (Individual KPIs)
16การจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ (Core & Functional Competency)
17การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน (Compensation Management)
18การออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
19การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
20การจัดการคนเก่ง (Talent Management)
21แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
22การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)
23วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organizational Diagnosis)
24วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการออกแบบเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กร (Organization Development Intervention)