อ.หม่อม ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
Consulting, Training and Coaching

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง   ขอบเขตความรับผิดชอบของการทำงานด้านวิทยากร/ที่ปรึกษาและด้านอื่นๆ (ในอดีต – ปัจจุบัน)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (Quality Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบการบริการ (Service Design and Improvement)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในสถานประกอบการ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ (Quality Document Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผน ควบคุมและติดตามการผลิต (Supply Chain-Operation Management)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ เครื่องมือทางสถิติ (QC Story) ในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน (Problem Solving, Theme – Task Achievement)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการจัดทำระบบคุณภาพและการจัดการ การจัดทำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Quality Management System Development)
 • ที่ปรึกษาในด้านการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ (Project Feasibility Study)
 • วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหาร/จัดการองค์กร และพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผนการจัดการและการบริหารโครงการ (Project Planning and Management)

 


VCard